Jumpungan, Karangasem (Dresta, 2005)

Below palm leaf (lontar) inscriptions were produced by I Ketut Ruma, and transcribed by I Wayan Dresta on 30 August 2005. 

Dukuh Jumpungan, Karangasem (Dresta, 2005) 

Balinese Indonesian English
/1/ Awighnam astu. Iki caritha kandhaning usana Pulo Nusa, Nga., hana ngaran Ki Dukuh Jumpungan, hanéng Gunung Kila, kunang Ki Dukuh Jumpungan, hakurĕn lawan Ni Purī manak ngaran I Mrajā, kunang I Mraja, hakurĕn lawan Ni Lundah, manak ngaran I Undar, kunang I Undar, hakurĕn lawan Ni Lumi, manak I Rĕnggan, lawan I Macaling.    
Kunang I Rvenggan hakurĕn lawan Ni Mrahin, Ni Mrahin manak I Gotra, lawan I Pangéran Yeh Ha, luh sanunggal ngaran I Tosné, maka striné déwané di Jungut Batu, kunang carithan I Dukuh Jumpungan.    
Carithanĕn I Dukuh Jumpungan, lawan I Rĕnggan, hanggawé lolohané di Paniddha, miwah ring Cĕningan. Kunang kang ngaran I Rĕngan, hana ring Byas Muntig. Sahĕñah I Dukuh Jumpungan, hasanak ring I Macaling, sangkanya padha śakti.    
I Gotra luwas ka Bukit Byahā, nunas kasidyan, ring déwané ring Bukit Byaha, ngwasayang guminé mangda dados tĕngĕt, sadangin paniddha,hasing wwang ngwasayang guminé ring nusa, wenang I macaling nagihin upti.    
Kahicén hantuk déwané ring Bikit Byaha. Kunang I pangéhan Yéh Ha, luwas ka Bukit Byaha, mapimmas kasidén, ngwasayang guminé di LémbÔngan, tékéd ka Jungut Batu, ring déwané ring bukit Byaha, hida bhatara lanang maparab Ida I Wirang, Ida Bhatara Istri, maparab I lulut. Mangkana carithanya I Dukuh Jumpungan.    
Mangké tembéné carithane I Dukuh Jumpungan, hadulur santanané kabéh, hapan sira maha śakti, makadi I Rĕnggan, ring mangké I Dukuh Jumpungan, hadulur I Rĕnggan, harĕp hamagut akĕn kasaktyan, ring bhatarané ring Bali, di Tohlangkir, sirang hapuspata, Sang Hyang Mahadéwa. -/-    
/2/ I Dukuh Jumpungan mwang I Rĕnggan, hapti ñĕbit Gunung Tohlangkiré, mangdé hapisah ro, sahika karanané I Dukuh Jumpungan mwang I Rĕnggan, hanunggangi palwa magöng.    
Palwa ika kalintanging sakti, hasing kapunig bumi hika, déning palwané I Dukuh Jumpungan, hadulur I Rĕnggan, hĕñag hatĕmahan samudra. Ring mangké I Dukuh Jumpungan, hadulur I Rĕnggan, mwang sasĕntanané, hana ring Gunung Kila, prasama tinut ring I Dukuh Jumpungan, ring mangké humunggahing palwa, sah saking Gunung Kila, hangalih maréng Bumi Bali, pradéśa Padhang, hasing kadumpak bumi hika, déning palwané I Dukuh Jumpungan, brasta hatĕmahan sagara.    
Mangké mangétan palayaré, ring kiduling ulo Nusa, dateng ring wétan kiduling Pulo Lombok. Hirika makitĕh palwa hika, marĕp hangalor, tandwa kadumpak Gunung Nusa hika, pananggu wétan, brasta tĕmahan samudra, karanané mangaran ring Madahu, katĕkéng mangké, mulané gunung Nusa hana ring wétan, sawiji ring sasak, kang ngaran Bukit Bangko-bangko, mabĕnĕr saking kana.    
Wus prapta ring loring Madahu, wetaning Pulo Bali, hirika polih sÔnggéng prahuné ki Dukuh Jumpungan, mwang I Rĕnggan, karanané hingaranan Di Slang katĕka mangké. Ring wus mangkana, mwah kapahayu palwa hika, mwah hayu kading dangu, ring mangké mwah lumaku, palwa hika, hangidul hangulwan lakunya.    
Datĕng ring pradéśéng Padhang Bumi Bali, kidul ulwaning Tanah Hampo. Tan dwa ñag bumi Padhang hika, ring panĕpi kidul, hatemahan samudra, katĕkaning mangké, mangkana kacarithanya.    
Tucapa Bhatara Mahadéwa, ring Gunung Agung, wruh sira ring haptiné I Dukuh Jumpungan, -/- harĕp rumug hakĕn kahyangan nira Bhatara    
/3/Mahadéwa, tan dwa runtik sang Hyang Mahadéwa, nuli katlumĕd palwané Ki Dukuh Jumpungan, dadi makakirig palwa hika, mangidul kulwan, prapta wĕntĕning Pulo Nusa, tandwa kadungkap, Pulo Nusa hika, né mananggu kulwan, rĕmĕk gunung hika, matĕmahan samudra, palwa hika kasambit di dogÔngé ñlĕkak, hirika malingkuh marĕp wétan, mahulu sor, karana tan dadi magingsif sakĕng kana.Ri huwus lama hirikang palwa haneng kana, wastwatl hatĕmahan bukit, nĕhĕr hingaranan Bukit Cĕningan, samangkana pidarthanya.    
Tucapa mangké I Dukuh Jumpungan, hanggawé lolohan di Paniddha, ri wusing mangkana, I Dukuh Jumpungan hangalih déśa, wenten Cĕningan, tĕhĕr hawésma ring Cĕningan, kimang sasantanané Ki Dukuh Jumpungan, bĕñcah padha ngulati désa. I Rĕnggan mungsi maring Byas Muntig, tĕhĕr hawésma ring Byas Muntig. I Macaling hangungsi maring Péd, tĕhĕr hawesma ring Péd.    
Kunang mangké wuwusĕn, I Rĕnggan sampuné jĕnĕk ring Byas Muntig, hakurĕn lawan I Mrahip, ri wiisi lama hakurĕn, hana hanaknya laki- laki roro, stri sawiji, kang jyésta ngaran I Gotra, karig madya ngaran, I Pangéran Yéh Ha, kang pinih wuntat, ngaran Ni Tolé.    
Ri wkasan Ni Tolé hingamét stri déning Hyanging Jungut Batu, hakakasih Hyang Priyaka, tucapa mangké kang ngaran, I Gotra, atmajané I Rĕnggan, déning wus lama hawésma ring Byas Muntig, ri mangké hana carithanya, -/- 1 Gotra haptya mĕdĕk ring Bukit Byaha, mamuhun kasidén, ring Hyanging Bukit Byaha, sira hapapasih I Wirang, sané histri hapapasih Ni Lulut, hana haturé I Gotra, mamuhun ring Hyanging Bukit Byaha, haptya nguwasayang guminé ring Nusa Gdhé, pananggu wétan, ngaran ring Madahu, mangda sidha tĕngĕt, Hyanging Bukit Byaha hasung ring I Gotra, nulya I Gotra hamwit, ring Hyanging Bukit Byaha. Lumampah maring Mĕdahu, tan kataknéng hawan, sampun prapta, hirika dané ngwangun wésma ring Mĕdahu, tucapa mangké sang hapanĕlah, Pangĕran di Yéh Ha, hapti humdĕk ka Bukit Byaha, ring sang hakakasih, I Dahi Wirang, sané histri hakakasih I Lulut, haturé I Pangéran, Yéh Ha, muhun ring yanging Bukit Byaha, mangdé sidha ngwasayang bumi Nusa, né di LémbÔngan, trus ka Jungut Batu, mangdhé sidha tĕngĕt, Hyanging Bukit byaha hasung ri Pangéran Yéh Ha, makadi kasidyan, karané hyang ring Bukit Byaha hasung, hapan sira hyanging Bukit Byaha, méngĕt sira hakakasih ring I Dukuh Jumpungan, saking nguni trus katĕkéng santananya, manggĕh hasawitra.    
Ri mangké I Pangéran Yéh Ha, wus putus sinungan kasidyan, tĕkéng kasuksman hidĕp, mwang pasuk wĕtunya kabéh, trus ring kasuksman Bhatara, mangké I Pangéran Yéh Ha, kagĕntosi haran déning Hyanging Bukit Byaha, hingaranan Pangéran Byaha, samangkana panugrahané hyanging Bukit byaha.    
Lumampah wantĕning Jungut Batu, tan kataknéng hawan, sampun prapta ring Jungut Batu, hirika dané ngwangun wésma, hatĕngĕran wésma ring Jungut Batu, nda tucapa saprati santanané I Dukuh Jumpungan, bĕñcah padha holih déśa, ri sajroning Pule Nusa, hana ring Cĕningan, hana ring Byas Muntig, hana ring Medahu, hana ring Jungut Batu, samangkana hunggwané saprati santanan I Dukuh Jumpungan, kacaritha ri usana.    
Tucapa mangké I Pangéran Byaha, wus halawas hawésma wantĕning Jungut Batu, dadi hangrĕngö wrĕtha, hana wiku maha śakti, turun saking Yawa Dwipa, maréng bumi ali, wĕntĕ ring déśa Gélgél. Hapuspatha sira Dang Hyang Nirartha, handiksahin Dalĕm WaturénggÔng, hika marmané I Pangéran Byaha hagé citané lungha maréng Bali, humĕdĕk ring Ida Dalĕm, ñĕnĕng ring Gélgél, mwah humĕdĕk ring Ida Dang Hyang Nirarta.    
Tan dwa I pangéran Byaha, malayar hanĕgakin jukung, wĕntĕning bumi Bali, tan katon néng hawan, wus prapta ring swaning Jumpai, hagé sira lumaku, jumujug ring Gélgél, humĕdĕk ring Dalĕm.    
Tan kataknéng hawan wus prapta ring bañcingah wĕntVening Gélgé1, Ida Dalĕm sĕdĕng tinangkil, wantĕning saba. Datĕng I Pangéran Byaha, santanané I Dukuh Jumpungan, dahating maha sakti hawésma ring Jungut Batu, I pangeran Byaha raris humĕdĕk ring Ida Dalĕm, tĕhĕr dalĕm mangandika, ling hira dalĕm, Ih kita Pangéran Byaha, wawu dateng kita, mangkana ling Ida Dalĕm, -/- humatur I angéran Byaha, singgih dalĕm,    
/6/kawula wawu datĕng, humĕdĕ ri dalĕm, samangkana haturé I Pangéran Byaha.    
Mwah hana ling dalĕm, hangapa hana wuwus ta humĕdĕk sun, lah warah akna, mangkana ling hira dalĕm, humatur pangéran Byaha, singgih dalĕm, marmané kawula mĕdĕk ring dalĕm tan hana séjénan, wantah kawula ngatur hakĕn jiwita raga, mĕkul buk padan, dalĕm, yan hana sih dalĕm, kawula nunas pagĕnahan ring dalem, samangkana haturé Pangéran Byaha.    
Ling dalĕm hasung ring I pangéran Byaha, hapan dalĕm sampun wĕruh ring I Pangéran Byaha, dahating maha sakti, tan dwa sinimg I Pangéran Byaha, hawésma ring tĕpining Swéca Pura, kulwaning kadatwan kapal, dining lwah hiku gambira, sringan blabar, tur sampim pengimg, karanane haneng kana kinén, dénira dalĕm, I Pangéran Byaha hawésma, mangdé mwah hasat sakadi kuna, I pangéran Byaha tan tulak, ring hyun ira dalĕm. Nĕhĕr wésma hanéng kana, hagé I Pangéran Byaha hamahayu Iwah ika, hapan tĕpinya kidul, ndatan dwa mwah malwi kadi kuna.    
Hapan I Pangéran Byaha, sinungan déning Hyanging Bukit Byaha, tan hana balabar dateng maring ngkana. Ika Karanane hingaranan Lwah Yeh Ha, katama tĕkaning mangké, saking pakaryané Pangeran Bya Ha, mangké I Pangéran Byaha, hangwangun hasrama, ring pinggiring Lwah Yéh Ha, tan katakna wuwus puput, haśrama ika, hing kana I Pangéran Byaha, jĕnĕk haśrama, ring wus lama I Pangéran Byaha haśrama mangkana, -/- hana hyun    
7/dane habĕbrĕsih, hanging durung wśntĕn ring hyun dané kang yogya hanggén pagurwan, tan dwa kadi pituduhing Hyang ri Pangéran Byaha, hasung tuduh, tan dwa dateng sira, Dang Hyang Nirartha, lungha ka Gélgél nuruni dalem./    
Makolĕm ring mrajané Pangeran Dawuh, tan sah manangkil ring ida sang guru I Pangéran Byaha, wus wruh ring Ida Dang Hyang Nirartha makolĕm ring warapsari, ri mangké hagé I Pangéran Byaha, datĕng tumĕdĕk ri sira Dang Hyang Nirartha, ri wuwus prapta I Pangéran Byaha, wantening warapsari, hana ling Dang Hyang Nirartha, héki ta Pangéran Byaha, hapa hana sadyanta katĕmu ring nira, lah warah akna, mangkana ling nira Mpu Dang Hyang.    
Humatur Pangéran Byaha, singgih sang maha mpu, kawula nda brĕsih, hanuhun suku ring jĕng maha mpu, déni panugrahan Hyang ing Bukit Byaha, mangké kawula habĕbrĕsih miwah haguru, samangkana haturé Pangéran Byaha, tan dwa hañahuri sang maha Mpu, rahayu yan mangkana, suka citané I Pangéran byaha, pramangké sira hingasĕkaran, wantĕning Mrajan Warapsari, hadulur strinya, ngaran Ni Carmahin.    
Ri wus puput sira hingasekaran, siha widhi widana, kinasungan sira hanugrahan, tatwa aji suksma, tĕkaning pasuk wĕtunya kabéh, miwah pamralina bwa sangupati, mwah hana panugraha, kanugraha I pangéran Byaha, ñisyanin soroh sĕngguhu, saha gamanya sangutukup, hagĕntorag, tĕkaning sungu mangkana kagamanya.tan dadi loka palaśraya, hangĕntas wÔng pĕjah.    
Yan hana pacarwan bumi, nangkĕn panca wali krama, dadi mamujahin caruné, sané di sor, miwah cam halit ring déśa déśa, yan sira murug ngalewihi panugrahan ika , mangdé kĕna bajra wiśa denira Dang Hyang Nirartha. -/-    
/8/moga tan nĕmu rahayu, hila-hila tĕmĕn, samangkana putus panugrahan Ida Dang Hyang Nirartha ri I Pangéran Byaha, hamwit mantuk maréng pasraman, hadulur strinya, sira Dang Hyang nirartha hasung hanugraha.    
Tucapa mangké Dang Hyang Nirartha wus puput pakarya nira, humantuk sira wĕntĕning saba kañcana. Samangkana pidarthanya Pangéran Byaha, maséwa ring Dang Hyang Nirartha.    
Tucapa mangké I Pangéran Byaha, ring Pasraman Yéh Ha, tan sah bakti stiti widhi, saking pasraman, mapinunas kasidyan, ring hida hyanging Bukit Byaha, tan katakna wus lama sira pangéran Byaha, hana suta nira laki, nĕhĕr hingaranan Dyah Kanaka, makurĕn ring Ni Carmin, rĕndah ta hanak ira, laki stri, kang stri hingaranan Ni Narmin, kamét dé nira Arya Kuta Wandira, ri huwus malami, hana suta nira laki, ngaran Sirarya Kuta Waringin, dudu Kuta Waringin Kubon Tubuh, samangkana pidartanya ring usana.    
Puniki mantrané Ki Dukuh Jumpungan, Pamatuh tka I Macaling, Śa., Ma., Ông kalah sawadwané padha patuh, kali sirĕp bumi kala sirĕp, Bhatara di Nusa kabéh padha sirĕp, basing tka padha sirĕp.    
Nyan Pamatuh yan sira harĕp lung basing laku, yaning déśa hangkĕr, Śa., toya hasibuh cĕmĕng, samsam don tibah, wija kuning, sirat akna hidĕr kiwa, ping 3. Ma., Ông kala sirĕp, dewa sirĕp, pamatuh sira Bhatara ring Bukit Byaha, ya sakala linglung, sasing tka padha patuh, ring hawak sariranku, karang haéng padha patuh.    
Iki Pamatuh yan umah hangkĕr, Śa., toya sirat akna hidĕr kiwa ping sapisan, Ma., Ông Durgha Maya Mayan, aku sang Hyang Lali, déwa hakurang loka, muksah haku tan katon, hanunggang aku jaran badĕng, hingon-hingon aku bébété, I Kalimun pañjak aku, adan aku I Mruggi, -/- aku pawakan Déwa    
/9/ring Dalĕm, hatmaja nira Hyanging Pusĕh, hana mahyanging mrajeng, sing kapapag bragalan dewa di Puseh, ring hawak sariranku teka lengleng bungeng tan pangucap.    
Kunang iki buyuté sira Rĕnggan, stri kakung magĕnah selaning halis, wayahnya stri kakung magĕnah ring dada, rama rénanya stri kakung magĕnah ring lambung tĕngĕn, I Rĕnggan magĕnah ring lambung kiwa, I Gotra magĕnah ring hulun hati, I Tolé magĕnah ring nabhi, Déwané ring Jungut Batu magĕnah ring śiwadwara.    
Iki kahyangan kawruh akna Iwirnya, Hyang Hulu Ratu, mungguh ring hulupuhun, Hyang Pakedungan mungguh ring kulit, Hyang Sakĕnan mungguh ring tangan, hyang ring Swaha mungguh ring sabda, Hyang ning Basukih mungguh ring susu, Hyanging Rambut Pala mungguh ring soca, Hyanging Kamanisan mungguh ring getih, Hyanging Batukaru mungguh ring balung, Hyanging Batur mungguh ring hati, Hyanging Meru mungguh ring gulu, Hyang Mwah ring sirah, Hyanging Gunung sari mungguh ring sarira. Hyanging Kadaton mungguh ring wangkÔng, ika kahyangan haywa cawuh-cawuh.    
Kunang Hyang Ring Basukih, hapuspata Hyang Gĕni Jaya, hasañjata twĕk. Hyang ring Watukwang, hapuspata Hyang Sandijaya, hasañjata cakĕt. Hyang ring Watukawu, hapuspata Hyang Mayaning rat, hasanjata blakas. Hyang ring Yéh Jruk, hapuspata Hyang pūrwajaya, hasañjata pĕdang. Hyang ring Péjéng, hapuspata Hyang Manik Janma, hasa-njata duhung, Hyang ring Jugul Watu hapuspata hyang Manik Gumawang, hasañjata tumbak.    
Iki Kahyangan kasaktin Rontal, iki babad Dukuh Jumpunganring Pulo Nusa. -/- Puput sinurat ring wé., A., Pa., Wiiku Watugunung, Tang., ping 12,    
/10/śasih Kasa, Iśaka warsa, 1896. Maséhi 2 Juli 1974. Kasurat hantuk, Ida Bagus Putu Oka Dhama, haśrama ring GriyaSila Bĕntar.    
Pyagĕm Pasĕk Dalĕm Mihukut ring Nusa.    
Ông Awighnam astu Nama Sidhyĕm, Nihan tĕgĕsing Pasĕk Dalĕm Mihukut, Pyagĕm pañungsungan, nga., kranané wéntĕn pyagĕm panungsungah, déning wéntĕn maka lawasé, hana panagara ring Nusa, wawu kĕntĕl, nanging kantun hanarawang hanaruwung, hirika Ida kagyat Bhatara Mutĕring Jagat Klungkung, punika hawinan hida ngrawuhang para mañca punggawa sami, marnawosin panagarané, ring Nusa, déning sampun sami 1édang yogya Pasĕk Dalĕm Mihukut magĕnah ring Nusa, karanané kagĕnahang ring Nusa, mangdé wénten ngilingang jagat druwéné ring Nusa, dwaning hasapunika Bhatara Mutĕring Jagat mangutus prakanggén hida, mamĕndak Pasĕk Dalĕm Mihukut. I Pasĕk Dalĕm Mihukut, bwat ngiring sapakayunan, nanging kahiring hantuk Pandhĕ Bĕsi. Tan sah dané ngawo padoman,, Iwirnya, taru smara, bdil, kulkul, parérét, mapiswara, sahiring Majapahit, gumanti ring wakosa, mawasta sasak, hirika dané ka jaya-jaya, dwaning sampun laminé sahéring sasak gumanti ring Nusa, hika malih ka jaya-jaya, jumĕnĕk linggih dané ring padoman, madrĕwé hoka, 7, histri sawiji, sami kapahicahin tunggul pangé1ing-héling, cihnané wyakti, mangda haling ring linggih, kahunggahang ring lontar kaya hiki, mangdén sekĕn linggih dané gusti dalĕm, dwaning sapunika, maka lawas hipun, wéntén wong pañca srawa, mangda rusak nagarané ring nusa, punika dané kagyat ring kahyun, ngraris dané ngĕsahang sametoné sami, hapang mangdén huning silih tunggal. Samĕtoné sami kagĕnahang, ring panepining désa, -/- dané I Gusti Mur,    
/11/magĕnah ring déśa mawasta Sĕkar Taji, dané I Gusti Ngurah, magĕnah ring déśa mawasta Pangkung, dané I Gusti Dalĕm, magĕnah ring déśa, mawasta Fed, dane I Gusti lanang magenah ring déśa mawasta Sompang, dané I Gusti Mantĕb, magĕnah ring déśa Sakti, dané I Gusti Mandéśa, magĕnah ring déśa mawasta swana, dané I Gusti Cucukan, magĕnah ring déśa mawasta Bucang, samĕtoné makitĕr magĕnah ring déśa mawasta Pulagan, ta sah I Pandhé Bsi, ngiring dané I gusti Ngurah Pangkung.    
Déning hasapunika maka lawas hipun, wéntĕn hana wong rawuh, mangaran Madhé Pakéta, banggi pangungsiné ring dané I gusti Ngurah Pangkung, kagĕnahang ring Macang, tan sah I Macang mwang I pandhé wĕsi, ngiring kahyun dané I Gusti Ngurah, I Macang pasĕk Patokan, dané I Gusti Ngurah yan hana dané ngunggahang busana, ngétéh hétéhing sang lina, tumpang solas dané kawĕnang, malĕmbu cĕmĕng, masuku mapontang, I patih matumpang lima, mapan dané satmaka surya, wyadin dané marĕ ring pradéwa satriya,dané déśak hasah basanya, hapan dané gusti macĕkĕg, wyadin harep ring cokor cahi déwa agung, yan maka hiwang-hiwangané, yan maka mawrĕt pati, wnang sinundung tigang rahina, yan sajawining pati, wĕnang kasinampura, yadin wéntĕn harsan hida, hida nibakang tangan, yan ngantos ping, 7, ping, 8, nu mandĕl nora hiwang, yan ping, 9, wĕnang tinundung tigang rahina, yan hana dané maduwé réñcang tan pasantana, nora katur ring hida I Déwa Agung, dané maka wĕnang.    
Yan dané parĕk ring Cokordha I Déwa Agung, ñohjog tan pararapan nora hiwang wyadin hangadĕg, wnang kasampura. -/- Doning sapunika maka    
/12/lawas hipun. Mangkin wéntĕn tangĕh samĕtoné, dané I gusti mur ring sĕkar taji, mahĕñjutan, hagĕng gĕniné murub, rawuh ring sVekaré ring jurangé, hirika padĕm, salwiring sĕkar danéné I Gusti Sĕkar Taji madruwé, sajawining puhun dané I Gusti ring Péd, madruwé, samĕtoné pangarĕp tatiga, Péd, Sĕkar Taji, Pangkung, né malih patpat samĕtoné 1én byang, taler dané kahĕdumin bukti, sapunika putus tingkah samĕtonan hika, malih maka lawas hipun, mangkin wéntĕn wong wadéśané rawuh, ring Nusa, nora wanéh kahungsi, malĕr dané I Gusti Ngurah Pangkung, malih wéntVen kang wang désa ngayuh ring dané, Paguyangan, Hantapan, Sukun ping kalih sabuluh, Batu Madĕg, malih yan wéntĕn dané Gusti Ngurah maduwé karya, I Macang ngayah makta daun, ping kalih I Sunya ngayah makta ayam halit, déning sapunika, maka lawas hipun, dané Gusti Ngurah ngawilangin bukti déśané sané hadoh, mangdé kantĕn hantuk dané, wastan bukti punika, hana ring Jlijih, hana ring Batang, hana ring Bangun Hurip,, hana ring Tuba, ping kalih Toya pakĕh, hana ring Crokcok, Kayu Buluh, Tĕba, Sĕbun Binga, Batu Pamor, Prapat, rawuh ring Sasak dané maduwé bukti, mawasta Tanah Hĕmbĕt, sapunika putusing pangelingeling, malih pasayutan Gusti Dalem Mihukut, U., Watugunung, tingkahing ñayutin, kna mabrĕsih, nganggo sarwa putus, yan tan sapunika, buduh phalanya.    
Malih dané Gusti Ngurah maduwé punagi, ring kahyangan, -/- punagin    
/13/dané, hangrĕñcah haji, 5000, mungkulang haji, 500, jarimpĕn lanang wadon, talap, 7, talap, 9, nanging sami padha harĕp sané ngayah ring dané, Pasĕk Pandhé, Pañarikan, mañca déśa, sami harĕp, karané dané maduwé punagi, kamulan hasiki, dados satak.    
Pyagĕm puniki, tan wĕnang kagingsirang sakéng Mrajan Pangkung. Yan wéntĕn mamanah hutawi makahyun mangda huning, ring daging pyagĕm puniki, mangdén kabawosin, ring Pura Pañimpĕnan hugi, yan wéntĕn sane purun mamurug, moga sang mamurug, kasisipang hantuk bhatara kawitan, sané munggah ring pyagem puniki. Ong Santi, Santi, Santi, Ông.    
Para pañungsung mangda huning ring pyagĕm puniki, mangda kabawosin kawacén ring gĕnah panyimpĕnan puniki.    

Puput pinrĕt ring dina, Saniscara Pon wara Matal, Iśaka warsaning loka, 1925, prasasti puniki pahican Ida Padanda Istri patning ring Griya Batu Tabih, kĕcamatan.Bañjar Angkan, Kabupaten Klungkung.

Pangélingéling Babad Dalém Bungkut, Nusa Pnidha, kadruwé holih I Gusti Ktut Mrĕdhu, jro Prasi, loring Panti Ghora hakuwu.

Iti Dukuh Jumpungan. Pascat tinular dé I Wayan Drĕsta, S.Pd, Jalan Sérma Natih 23 amlapura. Puput tanggal 27 Séptémbĕr 2005. Kşamākna ngawang mudhālpha sāstra.

Druwén: I Ketut Ruma, Desa Pakraman Jasri, Karangasem; Sane nedunin: I Wayan Dresta, S.Pd, Jalan Serma Natih no.23, Amlapura; Tanggal ngetik: 30 Agustus 2005; Buku masurat aksara Bali

Source

  • Anonymous - Dukuh Jumpungan Karangasem (collection: Ida I Dewa Gede Catra, Amlapura, Karangasem, Bali), 11 pp.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24