Bali Bondan Belahbatu, Babad Ratu Nusa (Rinda, 1976)

Bali Bondan Belahbatu, Babad Ratu Nusa

This text is the transliteration of a lontar 'Sĕjarah Ratu Nusa' (The History of the King of Nusa), owned by I Ketut Rinda (Belahbatuh, Batalepang, Denpasar) dated 14 November 1976.

It was transliterated at Puri Anom Jambé Mĕrik Pucangan by T.T.D./A.A. Ngurah Mangku and typed again on paper by Ida I Déwa Gdé Catra, at Amlapura (Karangasem, Bali). In November 2009, is was made available for the computer by transcriber Benyamin Poho Pabala, Jl.Waturenggong, Denpasar. An Indonesian/English translation and an analysis of the story is forthcoming.

Balinese Indonesian English
(lb) ONG Awighnamâstu. Pasangtabya ta nghulun ri Bhatâra Hyang mami, ikang kawula anuhun wara krĕttâ nugraha ri pâduka nira pukulun, larnakané tan kataman hila-hila ri sira Sang Hyang Hyanging karuhun, makadi ri sira sang huwus hamoring Hyang, dumadak ksama nghulun, sarwwa wrĕddhi, dirggha yusa katĕkéng santana pratisantana, namostu jagaddhita ri kéng jagat. Yan hana hanglimpading katha, wastu sâmpūrnna, mĕné ta hulun hamrĕkrĕtining katha karuhun, harĕp cumangkah hanambat katha karuhun, yayâ sambhawa dahat, déné -/- wĕnang mâtirwa- tirwa. Iki rungwakna ikang katha carita, ingūni duking "Boli bondan" duking    
(2a) jagaté karâksasan, hanané sira Bhatâri Ummâ, tatkâlané sira tinédhah dé nira Sang Hyang Parama Guru, matangnya mangkana, saholihé Bhatârī Ummâ Déwi, magĕlĕng ring anakira Sang Hyang Kumara, sira andadi witting jaka, akabun-kabun, olih sira hanungsang roma. hanunggalang suku, tan sah humijil saké buh nikang santĕn, ya iku hinuyup olih anaké, sira Bhatâra Kumara, sama rasané lan susumng sang ibu. Mwah ibu- -/- nya tan kinrĕtan, Iwir Kala madrĕs huswaśanya, mamirah    
(2b) netranya kalih, sâksana sira humijila syung salit, pinantigakĕn tang anakira, bĕntar ta śirahira Bhatâra Kumara, kabuñcang galih nira ring śiwadwara, yata hinĕlĕn hutĕknya déning ibunya. Wawu pwa sira akĕcap-kĕcap, wruh pwa sira Sang yang Paramaguru, kâlanya harūpa râksasi, kaya iku mimitanya tinuduh magĕnah ring mayapâda. Mangké sira Bhatârī Ummâ, mangarad ta sira Bhatârī Rohinī, hasawita syungnya, Iwir dūrgga bhucari, anangis maring dalan-dalan, tansah mrĕbĕs buh nyang santĕn nrepis ksiti, -/- ya ika doning mlĕtik gĕdhang-sabha. I wĕkasan ika    
(3a) wĕnang maka sasanguning raré, apan gedhang-sabhane, wijil saking buh ning susu. Mwah sira duknya mangkana Bhatârī Rohinī, akahyangan sira ring pucukning Bukit Mundi, hangaji ta sira umah sama ring swargga, mwah sira hangaji, metu babhutan kabéh, ikâ padhâ ngĕmitin, ika dwaning tĕngĕt tan sapira, muwah ri kâlan Bhatârī tinédhah kamânusan. Ri wĕkasan ika hana ngaran ”Nusa” duking Bali Bondan. Mwah sira ta Bhatârī Rohinī, hangajñana sira putra, ONG AH I, AH A w Rohinī tu. Hana sira -/- Ratu Sawang ring pucuking Bukit Mundi, hantyanta    
(3b) kabhinawa pwa sira, sabran rahina sira angolah-olah mânusa, mwah śakti sira tan papadha, mangké pwa sira Ratu Sawang, hangalap rabya pwa sira. Maputra pwa sira jalu-jalu rwa tunggal, apasajna Ratu Rĕnggan, Ratu Rĕnggin. Kahanggé kompyang olih sira Dukuh Jumpungan, matangnyan mangkana, wétning sira wittan wwang Indu, singgih ka-Brâhmanan, yata hingaranan sira Radén Jumpungan ring Indu. Sĕdĕk sira paprawonan anglinggihin tan késĕman, agawya lolwari ring Penidha, irika ta cinangcang, -/- wét ning pagĕh, hingaran Dukuh. Ikâ putuné Dyah    
(4a) Rĕnggini, hinalap dé nira Ratu Sawang, mangké sira sang Ratu Sawang humadhĕg Dalĕm ring bhumi Nusa, abhiseka érl Dalĕm Sawang, apan sira mangwaśayang sang wwang bhumi Nusa, hĕnĕngakna katha Dalĕm. Gumantya ta Ratu Rĕngga Rĕnggin, yata hinguruk de kompyangé, huwus wruha ring ngandĕging wwé, wruh ring pañaranging wwé, wruh hamubur bhūtala atemahan sâgara, déning sahika, dadya ta winéh sira parahu, kinon ta sira hañalanang déning kompyangé. Mangké ta sira kalih hamandhéganin, mwah sira Ratu Rĕngga Rnggin pinaka hadĕg patih, tur hanghala-hala, hambĕkĕ Râwana tulya, sabran rahina matĕmah wré. Yadyapi sira sang Haji Sawang, malar pwa sira ring Bukit Mundi, abhairawa krama nira karâksasan, maksih sira hañeda rasa, hangolah janma. Yan pira lawasira kunang, amuktyâ naramangśa, nĕngakna. Mwah caritanen ta sira sang ratu kalih, sahitya sira paprawonan tar kewran tan kisésĕman, wét ning ta sira déning angkara kaya Râwana, wĕtu hyun nira wruh ring -/- kasiddhya nira Hyanging Gunung Ratu, hanglĕpasa ta sira wakutis, saha    
(4b) wéci, gumariyung makebur ring gagana, mangkana dé nirâ mintonakĕn, matĕmahan kagyat watek dewatane ring gunung, hangadupung pating samburat, irika ta duka pwa sira Hyanging Gunung Ratu, hanghanani ta sira hudan apuy, ikâ nggĕsĕngit matĕmahan gĕsĕng bĕdudané andadi hawu, gĕsĕng katĕka tĕkĕng lĕbak galintung, hana gunung adumana tan papĕgatan, dwaning ika hingaranan Bukit Pawon, dwaning hingaranan Laga, duk gumine akumpul kadi danu, mwah genine lĕmĕntas, kaya guntur, hangĕsĕng sakawaran, -/- ikâ ngajarang Lĕmbah Apuy,    
(5a) mangkana mimitanya kadi hajĕng. Ri wĕkasan yan apa kâla, malar durung sira masa kândapan, hana hyun nira wruha ring Hyanging Gunung Ratu, hagé ta sira hañujurang parahu, tan késĕman, irika ring Padhangbaé, hamasangana japa mantra, matĕmahan luduh ikang prathiwi atĕmah wwé, sâksana lindhu kang bhumi, kagyat watĕking Hyang Hyanging Gunung, samwa kapalajĕng mungsi ring Gunung Ratu, hanguningha tingkah ira parahuné haniñcap praya ka Gunung Ratu, déning sahika kamantyan duka nira Hyang, -/- apan ring Gunung Agung Déwaning Mahâ    
(5b) Bali, yata tinapak kang parahuné déning panañjung, hakirig pwa ya, murub wwéning sagara mahocakan, juraganya padha paling mapusingan hangutah-utah, dadya ta kadumprat ikang gunung atĕmahan pĕgat karĕm kang parahu déning angin apusingan, parahuné matĕmahan karĕm dwaning hana gunung anak, mwah sadagingnya samwa, kumĕlĕm ring tĕngahing sagara, ikang juragan kabéh, haniba ring pasir, hanglalangi kadi pĕñu, kasampiring tĕpining Nusa, wonging Indu ika, humedek sira ring Dalĕm Sawang, hanguningha tingkahé suba-suba, -/- tumuli    
(6a) bĕndu ta sira Dalĕm, hanon parahu nira rusak, dadya tan surud hyun nira, runtik, ri sira Hyanging Bali Tĕngah, didinĕ hana ngawighna, ring Jagat Bali, katĕka tĕkéng dlaha, dwaning kaśapa juragan ika kabéh, dumadak apanga dadi "Bala-samar" katĕkéng dlaha, babhuktyané basang-basanging wong, hangkĕn atahun, hana maka pañampurannya, dadya kinon ikang Samar padhâ mangun pakwan ri tĕpining pura, kakĕmit antuk Ki Bala Samar, kâla irika Śri Aji hangulurin kang angkaraning buddhi, tan surud pwa sirâ ngolah janma. Mangkana mirnitaning jagaté ring Nusa,-/-    
(6b) dwaning tenget tan hana wani haclangapan, hĕnĕngakna ikang katha. Wus alawas-lawas, kala kang jagat katiñcaping sanghara, tabé ta nghulun tan kataman upadrawa, dadya ta manastapa pwa sira Bhatâra ring Gunung Ratu, tumona tingkahing Dalĕm ring Nusa, hamangan hanaramangśa, mwah wonging Nusa tan tuna hangĕmasi pati, hingolah waduké olihé I Bala-Samar, wus kalugra olih Dalĕm ring Nusa. Ika matĕmahan runtik hangĕn nira râja Bali, Bhatâra ring Gunung Ratu, raju pwa sira mangké yan hangĕtas pwa sira witing Dukut Pĕtak, hingaran Padhang -I- Kasna, tumuli hinastrén ta pwa ya, mangké dadya pwa sira    
(7a) wwang apĕkik ring tata warnna nira, prawira pwa sira, akakasih sira Sang Aji Dukut, sira ta hingadu dé nira paduka Bhatâra, yata hamaténi sira Dalĕm Nusa, dosanya hamangan mânusa, pĕjah pwa sira olih kĕris Ratna-kañcana, hajajaton lungiding manuk dewata, iku hingastrenan déning japa mantra. Kunang salinané Sang Aji ring Nusa, kêla nira maolahan, mwah hana palungguha nira lungka-lungka manik, rikana Sang Aji Dalĕm Dukut alungguh, -/-    
(7b) tanana dadalaning apĕrang. Muwah salĕbarira Sang Aji Nusa, humantuk ring taya, krodha ta ibu nira, Bhatârī Rohinī, yata kaborosang danuné, tumuli mahurusan ring samudra, dadya rantaban wong Nusa padhâ nambĕlin, norâna wĕnang, doning hana ngaran tĕgal Tamblir, mwah buh susu hasusupan ring witning gedhang sabha, mangkana pidârthanya, pĕjahnya tan pakaléwaran, padha mulih ring swargga, nĕngakna. Alawas-lawas pira kunang suwé nikang loka, caritanĕn pwa ri pangadĕga nira Bhatâra Krĕsna Baturĕnggong, akadhatwan ring Swéccha-linggarsa pur a, -/-    
(8a) wyakti gĕmuh pwa nikang rât, maletik ikang sarwwa nadi, sasab marana padha wurung, pratandha mantri padha rahayu, nora hacĕngilan padha lâwan rowangnya, hingarĕmba déning Patih, mwang Sang Aryya samudaya, sama wit turunan Wilwatikta, mwah anak Kyayi Paminggir, wĕtuné saking Kyayi Manguri. Kyayi Paminggir mūlaning Bali rĕndah anak, hita luwih wangśa, sĕdhĕng hingarĕpakĕn olih Dalĕm, kang handiri ring Swéccha-linggarsa pura, ika hangidĕrin purining Dalĕm, mwah Kyayi Paminggir, kaprĕnah kompyang déning Ki Gusti -A Manguri.    
(8b) Apaning Manguri maputra Kyayi Popongo. Rarkryan Popongo pwa sira maputra Kyayi Ngurah Alit Kawan, putĕrané Ki Gusti Paminggir pwa sira harinya strī harané Ni Gusti Ayu Kutri, kalap denya Kryan Mogol, dadi lalintah, dosané harabi lan panaké. Ni Gusti Ayu Kutri luwar sakĕng Gélgél, wétning kagila-gila tumoning llntah. Nĕngakna ika. Muwah 'hana carita mangké, tan hyun nira Dalĕm hanamtami kâpti, yaitu cangkrama ring Panataran Padhang, sarwwi ta sira aburu, mwang apikat -/-    
(9a) kahiring olih praménaké, katĕkaning juru boros, makadi ta sira Dalĕm mapadati, pangorĕgé wĕtuning pangajaran, ikâ ta mangorĕgin, salampah lakuning Dalĕm, tan liyan I Pangajaran mangorĕgin, hantyanta padha samâpta. Mwah ri ulihé sri aji sakĕng Padhang, tinon nira wong sakĕng Nusa, sama ta padhâ sĕdĕg, padhâ ngĕmbĕng waspa, rawuh ring pamekel sakĕng Gulingan, padhâ sĕdĕg, haturnya pateh, nguningang tingkahing Dalĕm Nusa, marggane nora, mangrabinin arabi, "Wetning sakti Dalĕm, kawula tan purun. Hangling Dalĕm Bali, "Nah yaning saja kéto, -/- lawutang suba siga mulih." Ri    
(9b) wĕkasing alawas, mulih ta sira Dalĕm. Tumuli ta sira hangangkatang Dulangmanghap, sĕpâ kwéhnya, sama prawira atindih Dalĕm. Ki Gusti Paminggi tuwanya hingadu, tur padha hajujukungan, humunggah ring Jumpahi, ringĕ Cĕdokandoga, muwah saprâptané rika, sama satūt hingiring hyun nira Dalĕm, ika dwaning sama girĕt, amarggi sarwwi asasurakan, mwang atutuñjĕlan, lan abĕdilan. Déning nora hana hanimpalin, ika donmg kari hangĕgĕr. Nĕngakna muwah. Caritanĕn pwa sira Śri Dalĕm Dukut, wiyakti sira atingkahing pañca-wisaya, -/- hañamara dwéśa tan pinahrĕtan, hangrabinin wwang arabi, agawé kéliking jagait    
(10a) agawé haro-haraning jagat, mangkana juga péñcĕp irang Dalĕm. Wus mangkana tumuli kagyat pwa sira Dalĕm, ri ulahing wong Bali, atutuñjñlan, mrakosa ngusak-asik, nânghing tan hana sangketanya, dadya ta sĕndu ta sira Dalĕm, tandwa hingundang tang Bala-samar, dhatĕng ta Bala-samaré, sama hangawa pĕdhang apuy, saha sapada hamrang amatrĕm, hamét waduké rinumbah gilé, wong Baliné sami rasa tan pabhayu, nglĕmayang-nglĕmayung, tan pajajah prasama, agĕrah -/- hana    
(10b) padhĕm kadinginan, hana manghĕtnghĕtan ring sukĕt, mwah sajawaning kapranan, prasama tulak ka Bali, malar binuru déning Bala-samar, hinurug déning pĕdhang apuy. Mwah saprâpténg Bali, matĕmahan pĕjah kabéh, tumus katĕka tĕkeég I Gusti Paminggir, sira hangĕmasin hantu. Tumutur Ki Gusti Kulon ring Dalĕm, nguninga sapratingkahing bala tĕlas padhĕm, dadya mangĕn-angĕn ta sira Dalĕm, lama tan hangucap, apan karĕngö sira Kyayi Paminggir sira sampun hangemasi. Ri wĕkasan mangling ta sira Dalĕm, yat kinon kyayi hangĕsĕnga, rowanganya kinon mananĕmang, réh sĕpâ kwéhing rowang, -/- dwaning kabugbug    
(11a) hana sékĕt hana satus, tan tuna atunggalan bangbang kabugbug, kéwala Ki Ngurah Paminggir kopacâra tingkahing ksatryan. Ri wĕkas hana hyun nira Dalĕm, yan manginonakna mamanguna pura, didiné hana pingĕt, satingkahing habugbug ikang wangkéning prajurité sami, pagĕbugé ka Nusa, haranya Dalĕm Prqjurit, dharmrnaning warĕk apĕrang, wĕnang kasiwi ring saturunan Ngurah Paminéir, réh Kyayi Paminggir pejah duking hajurit. Sapejah Kyayl Paminggir, haninggalang -/-    
(11b) bobotan, tĕhĕr anâma kadi sang bapa, mwah hana wĕtuné Ki Gusti Wayahan, bibinya pĕjah, kang raré ika handulu suku ri kang Indra bala, wayahnya rawuh lamun mahuripa, yanya muruga kunang, tan wangdya matĕmah wyadi, nĕngakna punang katha.- Ampura ta hulun didiné tan kĕna râja-pinulah. Caritanĕn ta Śrī Aji Gélgīl, kantun runtik sira, lan sira Aji Dukut, hangangkatang pwa sira mangké Ki Gusti Tĕnganan pwa sira hingadu, jirnna pwa sira hingadu déning Dalĕm, réhé sira wus wruh ring niti catūr wiwéka, satĕkaning samâya, hamargga pwa sira, saha Kris I Maléla Dawa, olihé anambut ring siyakaning wwé Undha, -/- hangréñcangin lan    
(12a) kurangĕn, hajajukungan tur masang bidak, tan kocapan kagét dhatĕnging bhumi Nusa. Raju sira humĕdhĕk ring palunggwaning Dalĕm, "Singgih pasang tabé kang kawula, humĕdĕk ring pangkaja pukulun, manira wétning kahutus dé Śrī Aji Bali." Durung tutug haturé, mangling sira Dalĕm Nusa, "Udhūh kita Jlantik, kayika hingsun wruh ri sadhatenge kita, kahutus hamĕjahana i ri ngong, ngong lega aninggala bhumi lĕmah, apan ingsun sakaréng buddhi ngulurana kama dwéśa, apan I Ngurah sadhu polahé, ngong awéh, tan kadi Ngurah Paminggir -/- nguni, tĕkâ    
(12b) mrakosa, nora hana karunanya, sahasa manuñjelin, yéka matemahan mati kabéh. Kita Jlantik, yan ingsun wus mantuka, ring cintya, hana ikang Bala-samar, mwah sawatĕking Nusa kabéh, samâ kâtur ring râja Bali, lamakané sira mawéh caru nangkĕn ngatahun.Yan nora mangkana kayika, iku jalaranya manĕmu grubug ikang jagat." Wus mangkana, raju hinamét ikanang pabrĕsihan, apĕningan pwa sira amralīna salwiring lĕtuh, mwah sahananing handratikrama, -I- padha tan hana ri    
(13a) śarīran Dalĕm, wus mangkana, tĕhĕr ta sirâ bhojana, kéring déning sira Kryan Tĕnganan, saha bĕcik-bĕcik sad-rasa mwang drawlna. Wus ning padha hamukti, mangandika sira Dalĕm, "Kita Jlantik, balik yan ingsun mañĕrahang, lémpas ksatryané, yan ingsun amĕjahang masâ huripa ya, mĕné hunusĕ ikang kadga. Tumuli hingunus ikang duhung, apĕrang padha silih tan halang, pindha mangĕñjĕk krisé Kryan Jlantik, nora marasa, ling Dalĕm, "Udhūh, salénana, né bawu durung marasa. "Dadya méngĕt pwa sira, tumuli konus kadgané, olihé nambut ri ngūni. Pangandkan Dalĕm, " Ingsun -/- wus wruh ika si Maléla. "Dadya ta ya bahni    
(13b) mijil ring rahasya buddhi, saha dūnâ ngrorobi, sâksana muksah sira tan palaywan, matĕmahan kaścaryya ta sira Ki Gusti. Mwah ta sira Dalĕm Dukut moksah ta sira mantuk ring tâya. Ki Gusti Jlantik lawan rowangnya iku, kasarĕngin ring i Bala-samar, Ki Gusti Tanwikan, muwah mara sira tĕkéng madhyaning sagara, tiba kang kadga I Maléla ring madhyaning sagara, matĕmahan halulunan ika iwaking sagara pati samburat, hawanan tumurun pwa sira ring Cĕdokan, ring pasowaning Jumpahi, hangaghra ngalor lakune. Mwah saprâpténg watangan, dadya -/- rĕngas turangga sang prabhu,    
(14a) kâla nira apadhati, kudanya mamĕtak tar wĕnang tinambakan, pira wong katahé hangandĕg, malar kari ya hanumprak, matangnya mangkana, wiréh Kyayi Jlantik kasarĕngin antuk I Bala-samar, sama dané harūpa danuja, magagawan pedhang apuy. Hana anak I Gusti Jlantik, abibi sakĕng Pamĕdilan, ajiné tar mangrungu, dosané ngūni ring pamlandhangan, né mangkin ika manambakin, matĕmahan mandĕg i haśwa, raju tinalénan, ikang kuda raju katur ring Dalĕm, hĕnti sukanya Dalĕm ing Gélgél, marmmaning mangkana ri ngūni -/- kâlanyĕ    
(14b) cangkrama ring Gowalawah, muwah ya ta rusaking padhati, ya ta pinipila olihing Pangajaran, wus mangkana, dadya matur Ki Gusti siréng Dalĕm, manguningang kadi pangandhikan Dalĕm ring Nusa, lamakané sira awéha tadhah caru, tadhahaning Bala-samar, angkĕn atahun, mangké kang nara ring Nusa, katĕkaning pumpunanya kabéh, sama katur ring Dalĕm, mwah yan sira Dalĕm anĕmpuhang pĕrang ngarĕpin śatru, dén tabuhana tĕngĕran, mangkana sahaturé Kryan Jlantik, matangnyan suka ta Dalĕm, yan pawéha ikang Nusa katur ring Dalĕm, dadya ta wĕwĕh sukrĕtaning jagat, sapangadĕgan -/- Śri Dalĕm    
(15a) Baturénggong. Wus mangkana, mangké hana hyun Ida Dalĕm, mawéhâ nugraha, ri kang sunu kang mangayahang ring Dalĕm, "Udhūh kita Jlantik, kita mangdadi Ngurali Agung. Anakta sang mabibi sakéng Pamĕdilan, anambakin kuda tur mangandĕgang, nda ya mangkin manâma Ngurah Pandenan, kapatyanya ri wĕkas wĕnang mahupakâra ksatryan. Mangkana kita Pangajaran, satatâ mangorĕgin, sarusaking padhati, sungsungĕn maka pakéling, matangnya sasantananta anâma I Ngurah Gdé Pangorĕgan, kapatyané wĕnang mopakâra ksatryan. Mangkana juga kita Kyayi Gdé Paminggir, -/- dén padha holinga kadi hujaring kunâ-kunâ. Sira Ki Gusti gurah    
(15b) Agung, katuran gĕnah ring Tojan, wiyadin Tojaha.- Nĕngakna katha.- Ri wĕkasan wus alawas, humadĕg sira Śrī Dalĕm Anom, kaliyuga tang bhumi. Angkara alobha-lobhan, corok-cinorok, tan kawaśa tinahanan, hangĕndaning prang ramé, ring Swéccha-liggarsa pura, wĕtu para twas ira Kryan Pandhé, dosané tan harĕp ring pangrarata, mârmmaning kabuntĕh olihing wonging Badung, prang hinapitan, ring kiduling kuta rinangsang, ring kulwan, sira Kryan Patih Kubontubuh, -/- bala nira hangambĕngi, sama hawirang ring Anglurah Kañca, né    
(16a) sakéng Badung Kuta, ring lor Kryan Tabanan, Tĕgĕhkori, Burmgkit, Kabhakabha, sama ngawirangang, sira Kryan Kañca, sama hangambĕngi, apégok sira mangétan, akidik kang kari, wilangnya, sasaring satus. Ki Gusti Pandhé sapih prangé, manglawan Rakryan Panarungan, sira Kryan Pandhé, paratra tumūt katĕkaning santana, kéwalya anak mantunya kari, sok I Gusti Nginté tan katĕmpuh hari, apan sir a atunggu lor, mwah sira Kryan Kañcaakukuwwan ring wétan, saha bala hangĕgĕr, sarĕng lan I Ngurah Pamĕdilan, -/- Pangucapé, ”Yan tana bhrasta    
(16b) sira Kryan Pandhé, nora sira hañilirin." Mwah prangé ramé, agunung kunapa, sakwéhing sawah hinusungan ring bugbugan, atunggalan bangbang. Mwah sapĕjahéng Pandhé, tistis asamun kang nâgara ring Gélgél, nĕngakna.- Ri wĕkasan ta huwus alawas, caritanĕn I Ngurah Kañca, lawan Ngurah Pamĕdilan, huwus paścating pahubhaya, olihé akakasihan, Iwir pahuntu lawan wĕsi pinijĕh, tuwi padhâ pĕsnya, ya ika donira si Kañca jĕnĕk sira agĕnah i ngkâna, hamanguna kakubon, sumanding lawan Ngurah Pamĕdilan. Sira Kañca, hangalap ta sira -/- kanya, luh kasih sakĕng sira Kryan Pamĕdilan, yéku ta winéha lawan    
(17a) Ngrurah Kañca, huwus akrab-krab, ri wĕkasan asantana I Lurah Kañca, pung sanunggal, haran I Ngurah Wayahan Pakĕñca, prĕnahé sakĕng I Gusti Agung ring Kuta. Mwah sira ya mangké, Kryan Pakĕnca, ngalap rabi, anaké Kyayi Minggir, akakasih Ni Ayu Pĕrang, yatéku strī I Ngurah Pakĕnca, padha harus padha suka, hawananya, hana panamayanya Ki Gusti Paminggir, didiné I Ngurah Pakĕñca -/-    
(17b) katĕka tĕkéng santana, apang akrama pura ring Dalĕm Prajurit, mangkana sangkétané ring I Ngurah Kañca. Ki Gusti Kañca, sahurnya tanapañjang, tĕlas hangadyani kadi pamiidiné Ki Gusti Paminggir, matangnyan mangkana, réhnya Kañca hañéwa lĕmah sakĕng Ki Gusti Paminggir, rawuh ring lĕmah Kutri. Déning sahika, mangké anaké sira Pakĕnca winarahan, tutur, kang pĕnĕd, lamakané, tanalémpas, kadi warah râma tuwané, “Kita Ngurah Pakĕñca, réhning bapa tĕlasning sasat, dénta kéngĕtakna katĕkéng bésuk, haja lupa, kadi warahing bapa, haja wihang akrama pura, hañiwi Dalĕm -/- Prajurit, Dalĕming watek apĕrang, makadi    
(18a) ring Basakih, wĕnang hasthiti bhakti, lingganing Pura Dharmma ring wétaning lurung harupit, ring pūrwwaning krĕtĕg agung. Iki pakéling Bhatâra kang wawu rawuh, maka lamané, 1350, jantos 1380; Dalĕm ring Samprangan. Sapamadeg Dalĕm Kĕtut Ngulĕsir, ñĕnĕng ring Gélgél, suwénya sakéng tahun 1380 jantos 1590; Sapamadĕg Dalĕm Baturénggong, sakéng tahun 1591 jantos 1é19; Sapamadĕg Dalĕm Bĕkung, 1550 jantos 1580. -/- Sapamadĕgan Dalĕm Anom, sakĕng tahun    
(18b) 1580 jantos 1665. Sapamadegan Dalĕm Dimadhé, 1665 jantos 1685. Ring Guliyang, tan warnnanĕn.- Tĕlas.- Ngawit sakéng Aryya Bĕlog maputra Gusti Kabhakabha, Ki Gusti Buringkit Ki Gusti Kabhakabha, nunas putrotpadana ring Dalĕm Sĕganing, anak I Gusti Tĕgĕs biyang papadhan. Malih saking panawing, putra pakaryya, jalu-jalu, 5 diri, anâma I Gusti Kladiyan, Padhang Bulya, I Gusti Bakung, Abyantuwung, Tambang. Nĕngakna kang katha. -/ Tucapa mangké Kryan Ngurah Pandénan, anak Kyayi Ngurah Agung Jlantik,    
(19a) mahibu I Gusti Ayu Pamĕdilan, asânak lén ibu ring I Gusti Gdé Ngurah Jlantik. I Gusti Ngurah Padhé Pandénan, sinuru dé sang yayah maburu mapikat, ring alas, sangśaya sira I Gusti Ayu Kalér, kañcit dhatĕng ring Lér Gunung déśa Pamujungan, kasayut dé Jro Gdé Bandhéśa Liran duk Iśaka bhuta gajah rasa bhumi. 1685. Samâpta. -/- Liyan pangadĕgan I Gusti Sidĕmĕn, méngkéné pūrwwanya, kunang pwa    
(19b) tatwa Brahmâ-kula Putĕra, Bhatâra Brahmâputĕra sira Mpu Bajrasatwa, Jina mūrtti pwa sira, maputĕra sira Mpu Panuhun. Mpu Panuhun maputera Mpu Pradah. Kunang Mpu Pradah, duk hana ring Lĕmahtulis, aputĕra pwa sira tigang wiji, stri sawiji anama Ni Médhawatī, kang laki anâma Mpu Śiwagandhu, harabi lawan anak ira Mpu Witaraga, masuta limang siki, laki 1; strī 4 wiji. Kang laki apanelah Mpu Witaraga, kang strī Ni Ratna Suméru, Ni Ratna Girinâtha, Ni Déwi Patni, -/- Ni Déwi Sukerti. Mpu Bahula anak Mpu Pradah pinih alit, maputra 5 wiji,    
(20a) kang laki, Mpu Wira Angśoka, Tantular nâmanya wanéh, kang strī Dewī Dwaranika, Ni Déwi Ajñanī, Ni Déwi Mrĕtajīwa, Ni Déwi Mrĕtanggali. Kunang Mpu Angśokanâtha, atmaja laki-laki 4 diri, padha paripūrnna, Iwih kasiddhyan ajñana nira, anâma Mpu Panawaśikan, Mpu Siddhimantra, amuhuna kasiddhyan sama sama lawan hari nira katiga, Mpu Smaranâtha, kapat katĕkaning Mpu Kapakisan, mangkana turunan Mpu Pradah ing kunâ, hĕnĕngakna ikang katha.-Tan kĕtung salarasira Mpu Siddhimantra, muhun kasihira Hyang Nâga Ba-/--śukih, tan kétung    
(20b) ika Hyang Manik Angkĕran, agriya ring Basakih. Gĕntyaning carita, tucapa Ida Panataran, wetu sakéng Tulusdéwa, asânak karwa, hariné anâma Ida Bañakwidé, humantuk ring Jawi Dveha, Ida Panataran kantun ring Bali, ngambil pamarggan kakyangé Ida Hyang Manik Angkĕran, babotoh tan pira, ngulĕsir ring jagat Bali, sing jalan-jalan magĕnah, asiki kayuné abobotohan juga. Mwah kâlaning wéntĕn tatajén ring Gélgél, I Gusti Agung Bĕkung ngawéntĕnang tatajén, ring bañcingah dané, wiyakti ramé pisan, kang babotohan, Ida Panataran talĕr ngalunganin, sah saking -/- griya Basakih, sarawuhé ring tatajén, tumuli ida    
(21a) ngatĕngahang, patarungé sarnpun wĕntĕn tigang sĕhĕt, wéntĕn malih ayam durus, pĕtoh ipun dados. Ida Panataran pabwaté ñuluk mukpuk, bilang kabwatin kawon, kagétan jagaté wĕngi, mararyyan tatajéné, kĕtoké sampun tinarik antuk jurun ipun, maluwaran kang babotoh. Ida Panataran tulus ida kawon, pakayun idané lĕsu, turing lapâ wlvekang, nora matatukwan, déning gĕlaré sampun tĕlas kawon, yaning mantuk ka Basakih, kaliwat sawat, pĕtĕngé limbak, ma- -/- wanan    
(21b) ngalalu dipĕnggaké ida mĕrĕm, tan hana ngarunguwang, wiyakti ring wĕnginé pisan, raméné tan kodag, wéntĕn contokan, kompyangan, pakusuwan, mang kĕlĕsan, sampéyan, lingtrikan, Ida Panataran bĕ pisan sirĕpé, lĕsuné kalintang, tur twara mangajĕngang, sawiréh pangĕndaning Widhiné nora wĕnang lémpasang, ring pajantosan ida mangguh kasobhagyan, kâlaning tĕngah wĕngi, katujunĕn I Gusti Agung Bĕkung huyang ring pakolĕman, matangi tur ñingak galang ngĕndi di jaba, rasa ngantĕg ka langite, nânghing anaké malintrik, makĕlĕs, sané maplaliyan makĕjang twara nawang, raris dané jumĕlĕ natar, hĕndihé sayan kabhinawa, -/-    
(22a) murub makalangan. Dadi kanggĕk kayuné Ki Gusti Agung Bĕkung, kapinĕh ring pakayunan, ciri wéntĕn anak mĕrĕn dijaba kabawos ring pakantĕnan, twah sĕdhĕng hadĕgang. Mañca agung gĕlis dané mĕdal ka bañcingah, sarawuhé ring bañcingah, kacingak ring pĕnggaké kaja kangin ngĕndih murub, ring gĕnah Ida Panatarané mĕrĕm, tumuli kagyat dané, déning dané huning, wantah ida turun saking Sanghyang Manik Angkĕran, tumuli katanginin ida sang amrĕm. "Singgih sanghyang, sapunapi dados sanghyang ring dalan-dalan mrĕ, bas twara ñayangang raga hangan akidik. Ñcén hadénan, ñujur kasunya ring kamoksan, kasunyatan, tanding ring kabhinawan? Nunas mantuka jumah manira, pyanak manirané nambil -/- sanghyang hanggon manira gusti." Déning sahika hatur I Gusti Agung Bĕkung,    
(22b) nanar Ida Panataran, suwé nora wĕdal wacana, kari minĕh ring raga lacur, dados kayun ida ngalih kawibhawan, hantukané sĕnĕng mamotoh, ngulurin salwiring pangan kinum, yan kasunyatané lakar alih, kapah matatajén, mĕlah jani hiring kadi haturé I Gusti Agung. Malih I Gusti Agung ngawawanin hatur, "Sapunapi mangkin pakayun Ida? Dadi suwé tan pasawur ring manira, kénkén?" Anuli matur Ida Panataran, "Singgih I Gusti Agung, kalintang kadharmman I Gustine swéccha -/-    
(23a) tĕken manira, manira liwat nirguna. Inggih wenten pakayun I Gusti sapunika, manira tan pañjang, ñadya ngiring pisan. "Déning sahika, raris kahambil tangané Ida Panataran, "Nunas sanghyang mantuk kumah tityang." Raris madandan tangan sarĕng kalih, sarawuhé ring purin dane I Gusti Agung raris katurang okané, sané mapĕséngan I Gusti Ayu Bĕringkit, maka rabin Ida Panataran. Né mangkin wadwané dadi ngaro bhâsa, wiréh sang brâhmana kaduduk olih wésya. Tan hucapan, lawas sampun ring Gélgél, kalintang kosĕkan, dwaning ida mapuri ring Kacamgdawa. Kasuwén maputĕra tatiga -/- I Gusti Panataran pinih duwur, I Gusti Kacangdawa    
(23b) pamadhĕ, I Gusti Kalér pamuruju. Tan hinucap lawas apuri ring Kacangdawa, raris kapandikayang ring Ida Dalĕm, amacĕkin ring Sidĕmĕn, tur kahicchén nitah gumi ring Tabola, Tangkup, Pahmĕtu, Manikasa, Bangbangbyawung, Muñcan, Péjéng, Ahyangan, Susut, Balu, Pakél, Sĕmsĕman, Sangkan Gunung. Malih hucapĕn pamadĕgan I Gusti Panataran ring Sidĕmĕn, malih ngalap rabi, putĕran 1 Gusti Agung Kalér Sanggingan, maputĕra I Gusti Yangtaluh, maputera I Gusti Gunung Agung. Tan hucapĕn sampun lawas -/- padha rendah santana, kocapan I Gusti    
(24a) Panataran, kalugra mangkunin ring Basakih, ngamĕl Tĕgĕnan ring Watusésa, ika karéñcang sawétaning Talagawaja, kasuwén dané maputĕra kakalih, I Gusti Kabayan Lor, mangku manggĕh ring Nataran Agung, I Gusti Kabayan Kidul, ngamangkunin ring Dalĕm Puri. I Gusti Kabayan Lor malinggih ring Balĕdan, masantana nĕm diri, I Gusti Panataran, Gusti Sĕlat, Gusti Singharsa, Gusti Manikan, Gusti Tabola, Gusti Tĕgĕs. Mangkana kwéhing putĕranya, réhing tuna kawibhawan, mawanan sumusup ring dūra déśa, Gusti Sĕlat sah ka Badung -/- ring    
(24b) Tapéyan, raju jumĕnĕk irika. Gusti Singharsa sah ka Jambrana, Gusti Manikan sah ka Blahbatuh, rĕndah santana. Gusti Tabola, kari ring Tabola, Gusti Tĕgĕs ñĕnĕng ring Ulakan, Gusti Panataran sah ka Sukawati. Mwah walinin kang carita, ring kuna duk rusak pura Dharmmane ring Basakih, olih I Mayadanawa, wus alawas, malih pinahayu déning sarwwa babantĕn, mwah abah-abah kalih tatabuhan, pamangkuné talĕr katurunan I Gusti Panataran, kalugraha sané ngamangkunin ring Dalĕm Puri, maka miwah ring palinggih Dalĕm sami, punika pamOngan Kabayan Lor, Kabayan Kidul, krananya mangkana, rĕh wite saking Manik Angkĕran, brâhmana satriya ring Basakih. - Tĕlas. -/- Mwah warnnanĕn walikang carita ring kuna, Mpu Tantular maputĕra    
(25b) Dhanghyang Panawaśikan, Dhanghyang Siddhimantra, Dhanghyang Smaranâtha, Dhanghyang Kapakisan. Sira Dhanghyang Panawaśikan, maputra Déwī Sanghawatī, matĕmu tangan ring Dhanghyang Nirârtha. Mpu Siddhimantra, maputĕra Dhanghyang Manik Angkĕran, sira Wângbâng maputĕra tiga, Ida Tohjiwa, maibu putĕran I Dukuh Śakti, turunan sakéng Sangkulputih; mwah harin Ida Tohjiwa, aparab Ida Singharsa, Ida Sukaluwih. Mwah putĕrané pinih duhur, Ida Tulusdéwa, maibu Cili Manik. Mwah Dhanghyang Smaranâtha, maputera Dhanghyang Angśoka, Dhanghyang Nirârtha. Sira Dhanghyang Kapakisan, maputĕra Krĕsna Kapakisan. Ika haja tan wruha, lah pomâkna. Tĕlas.    

Sĕjarah Ratu Nusa, lontar I Ketut Rinda, Belahbatuh, Batalepang. Denpasar, 14 Nopember 1976. Disalin ring Puri Anom Jambé Mĕrik Pucangan Sané mĕñalin, T.T.D., A.A. NGURAH MANGKU.

ITI BALI BONDAN (BABAD RATU NUSA); kawalinin ngĕtik olih Ida I Déwa Gdé Catra, ring Amlapura, puput kâla dina, tanggal 27 Juli 2007. Ksamâkna ngwang mūdhâlpha śâstra.

Source

  • Anonymous – Bali Bondan, Belahbatu / Babad Ratu Nusa, Gianyar; original lontar text owned by I Ketut Rinda, Belahbatu, Gianyar; transcribed by A.A. Ngurah Mangku (T.T.D.) in Puri Anom Jambé Merik Pucangan; copied on computer by Ida I Dewa Gde Catra, Amlapura, Karangasem, 25 July 2007; 12pp.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24